วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)
จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และก้าวสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและจังหวัด
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล ก้าวเข้าสู่หน่วยงานเทคโนโลยีดิจิตอล
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน

 
^