วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นองค์กรหลักในการบริหารการศึกษา ให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นพลเมืองดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค    
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นหลักคุณธรรมและหลักการมีส่วนร่วม
ค่านิยม
"บริการดี สามัคคี มีคุณภาพ"


 
^