รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวัทรา แท่นสละ

กลุ่มบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^