รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุทธิชัย ไชยโพธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่ม

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^