รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^