Personnel

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายอุเทน คำสิงห์นอก

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวพชรมณ ทองนิธิภัทร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววรญา ศรชัยญาติ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพัชธพงศ์ คำฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^