Personnel

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายวสันต์ แสงสว่าง

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  น.ส.พชรมณ ทองนิธิภัทร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววรญา ศรชัยญาติ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพัชธพงศ์ คำฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายรุจิกร พงษ์พิละ

  นักจัดการงานทั่วไป

^