Personnel

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายมงคล กำจร

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสนั่น เมยท่าแค

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสัจจา เจริญศรีเมือง

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ ไกรยา

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรุ่งรพี สมทอง

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทรงพล สมภาค

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอุเทน คำสิงห์นอก

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทิพากร ทีน้ำคำ

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ โจมภาค

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีรภัทร์ ใยแสง

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธานินทร์ แทนคำ

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสายันต์ ดวงบัณฑิต

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธัญญามาศ กอสุระ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^