Personnel

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นายสนิท เชื้อสอน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเอกชน

 • thumbnail

  นางอภิรนันท์ พลศักดิ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายทศพล พิมโคตร

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายรติกร ดอนประสิม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

^