Personnel

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี

  นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางทิพวาห์ หนองคู

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภัทรพล มนึกคา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางอลิศา ถิ่นเซโปน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางณัฎฐะวิวรรณ เชื้อสอน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางวรรณิศา พุทธเสน

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

^