Personnel

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายศิริเกษ หมายสุข

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  น.ส.เยาวลักษณ์ อินทนา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัลยรัชต์ เดชจินดา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ทิพย์วรรณ เงานอ

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ภควรรณ ไชยอุดม

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ศรศิริ โชติพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายวิษณุ ทวีพงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  น.ส.เกตุสิริ อาจหาญ

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางหนูเยี่ยม กึ่งไกร

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย ศรีเกษ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

^