Personnel

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายศิริเกษ หมายสุข

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภควรรณ ไชยอุดม

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกัลยรัชต์ เดชจินดา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศรศิริ โชติพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย ศรีเกษ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นายวิทยา นนทะเสน

  พนักงานขับรถยนต์

^