Personnel

ศึกษาธิการจังหวัด

 • thumbnail

  นางวัชรกาญจน์ คงพูล

  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รองศึกษาธิการจังหวัด

 • thumbnail

  นายชุมศักดิ์ ชุมนุม

  รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายศิริเกษ หมายสุข

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภควรรณ ไชยอุดม

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกัลยรัชต์ เดชจินดา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศรศิริ โชติพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย ศรีเกษ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นายวิทยา นนทะเสน

  พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี

  นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางทิพวาห์ หนองคู

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภัทรพล มนึกคา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางอลิศา ถิ่นเซโปน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางณัฎฐะวิวรรณ เชื้อสอน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางวรรณิศา พุทธเสน

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐวิกา ปรียงค์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นายสนิท เชื้อสอน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นางกรวิกา สมงาม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอำพันธ์ สายสิน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรมิดา สัตยากุล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิดา ปุณประวัติ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์สนั่น วรธรรมปัญญา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นายทรงพล สมภาค

  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางอภิรนันท์ พลศักดิ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายทศพล พิมโคตร

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายรติกร ดอนประสิม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายมงคล กำจร

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสนั่น เมยท่าแค

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสัจจา เจริญศรีเมือง

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ ไกรยา

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรุ่งรพี สมทอง

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทรงพล สมภาค

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอุเทน คำสิงห์นอก

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทิพากร ทีน้ำคำ

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ โจมภาค

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีรภัทร์ ใยแสง

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธานินทร์ แทนคำ

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสายันต์ ดวงบัณฑิต

  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธัญญามาศ กอสุระ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายอุเทน คำสิงห์นอก

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวพชรมณ ทองนิธิภัทร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววรญา ศรชัยญาติ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพัชธพงศ์ คำฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางวัทรา แท่นสละ

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนงนภัส สวนหมาก

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

 • thumbnail

  นายนนทน์ธวัฒน์ พิมพ์ชัย

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้วเนตร

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญจิรา อิศรมงคลรักษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายกิตติพจน์ สุจิตราวินิจกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

^