การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
https://itas.nacc.go.th/go/iit/c2h96b
QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
เกี่ยวกับหน่วยงาน
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 หน้าที่และอำนาจ
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A (ถาม-ตอบ)
09 Social Network
แผนการดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารทรัพยากรบุคคล
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม
28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
^