คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ^