การรายงานข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E-Inspection System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   
​         

       
         
ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือการตรวจราชการ 
         ดาวน์โหลดการรายงานการตรวจราชการ  
^