แบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** หมายเหตุ :
                 - กรณีที่หน่วยงาน/สถานศึกษา ไม่ประเมินความเสี่ยงในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดหน่ยงานจะได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับ "สูง"
                - กรณีที่หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเมินความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจนเป็นเหตุให้หน่วยงานไม่ได้รับการตรวจสอบ ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการณ์นี้


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^