หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

22 ม.ค. 2563 0 685

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

25 เม.ย. 2562 0 1,488

เรียน หน่วยงานทางการศึกษาตามบัญชีแนบ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงในการนำไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอย

1
^